Aarhus Universitets segl

Åbent opslag (kun 4+4), 2023-7

Ph.d.-stipendier til forskeruddannelse – åbne opslag (4+4)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling et antal SU-ph.d.-stipendier (4+4) for en periode på indtil 4 år. Stipendierne opslås til besættelse pr. 1. februar 2024. Det forventes, at kandidater, der tildeles stipendium, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. februar 2024.

Der kan søges stipendium inden for alle fagområder og temaer, der forskes i ved Faculty of Arts.  

Det er en forudsætning for tildeling af SU-ph.d.-stipendium, at kandidater, som tildeles SU-ph.d.-stipendium, bliver indskrevet som ph.d.-studerende ved Graduate School of Arts.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse (4+4 og 5+3): http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts vil blive knyttet til et af ph.d.-skolens 8 faglige ph.d.-programmer:

 • IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik
 • Kunst, Litteratur og Kulturstudier
 • Sprog, Lingvistik, Kommunikation og Kognition
 • Historie, Arkæologi og Antikstudier
 • Antropologi, Globale Studier og Religionsvidenskab
 • Teologi, Idéhistorie og Filosofi
 • Didaktik
 • Læring og pædagogik

Kandidater, der tildeles ph.d.-stipendium, vil få tjenestested i tilknytning til det relevante forskningsmiljø (Campus Aarhus eller Campus Emdrup) – normalt i tilknytning til hovedvejleders institut. Der forventes normalt daglig tilstedeværelse på tjenestestedet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Fakultetets forskningsaktiviteter:
Institut for Kommunikation og Kultur: http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/
Institut for Kultur og Samfund: http://cas.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse: http://edu.au.dk/forskning/omraader/

4+4-stipendium
Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 31. januar 2024.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192525 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/#SU  

Hvordan ansøger man
Ansøgningen skal indeholde:

 • Motivation (erklæring om motivation og forskningsinteresser, max en A4-side á 2.400 tegn inklusive mellemrum)
 • CV (inkl. oversigt over uddannelser, stillinger, publikationer og andre kvalificerende aktiviteter)
 • Projektbeskrivelsen skal indeholde en skitsering af det forskningsfelt, der vil være fokus for ph.d.-projektet.
  Den samlede projektbeskrivelse (ekskl. litteraturliste og tidsplan) må ikke overstige 12.000 tegn inklusive mellemrum, tabeller, diagrammer, fodnoter, slutnoter og illustrationer (5 A4-sider á hver 2.400 tegn)
 • Litteraturliste
 • Tidsplan (obligatorisk skema)
 • ”Cover sheet” (skema til information om bachelor- og kandidatuddannelse)
 • Kopi af beviser (bachelor and kandidat). Beviserne og studieudskrifterne/diploma supplement skal indeholde: navn på universitetet, uddannelse (bachelor eller kandidat), officielle varighed (antal år, fuldtidsstudium), fag/kurser, karakter og ECTS point.

For detaljeret beskrivelse af kravene til ansøgningen se venligst vejledningen til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om SU-ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for det relevante ph.d.-program:
http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Alle ansøgere skal dokumentere fremragende kommunikationsevner på engelsk, og du skal derfor kunne læse, skrive og tale akademisk engelsk flydende. Niveauet skal svare til minimum TOEFL 83, IELTS 6,5 eller gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgning om SU-ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via ansøgningsskemaet i Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023 kl. 23:59 (dansk tid). 
Ansøgningens journalnr.: 2023-7

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.