Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågning og brugerinvolvering i sundhedssektoren (4+4/5+3), 2020-8

Ph.d.-stipendium i Overvågning og brugerinvolvering i sundhedssektoren (4+4 eller 5+3)

 

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Velux Fonden et ph.d.-stipendium i Overvågning og brugerinvolvering i sundhedssektoren til besættelse pr. 1. september 2020 for en periode på indtil 3 år (5+3) eller for en periode på indtil 4 år (4+4). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2020.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Overvågning og brugerinvolvering i sundhedssektoren.

Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle rammerne for kreative løsninger på de praktiske udfordringer og etiske dilemmaer, som opstår ved brugen af overvågningsteknologier til at håndtere demente borgeres tilbøjelighed til at gå væk. I projektet indgår planlægning, gennemførsel og evaluering af en række brugerinvolverende designforløb i form af workshops og afprøvning af løsninger. Ph.d.-stipendiet behandler dermed centrale problematikker i brugen og udviklingen af teknologier og arbejdsgange til at håndtere demente borgeres vandreadfærd.

Kvalificerede ansøgere bør have kompetencer inden for kvalitative metoder og viden om humanistiske aspekter af IT-anvendelse. Det forudsættes, at ansøgere kan læse og arbejde på dansk. Uddannelsesmæssig baggrund kan være informationsvidenskab, digital design, antropologi eller lignende.

Ph.d.-stipendiet er en del af et større forskningsprojekt, LIVSTEGN, som er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet, Aarhus Kommune og VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd). Den ph.d.-studerende indgår i et tæt samarbejde med andre forskere og praktikere i projektet og har selvstændigt ansvar for at udvikle ph.d.-projektet med mulighed for at tilpasse det i forhold til egne forskningsinteresser.

Læs mere om forskningsprojektet LIVSTEGN her (https://cc.au.dk/livstegn/) eller kontakt projektleder lektor Anders Albrechtslund (alb@cc.au.dk)

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

4+4-stipendium

Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 31. august 2020.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192525 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/#SU

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2020.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Anders Albrechtslund, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail alb@cc.au.dk, tlf. 21 63 03 88.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk, men det er en forudsætning, at ansøgeren kan forstå dansk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2020 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2020-8

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.