Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Museum for fremtiden: Praksisbaseret kuratorisk forskning i samtidskunstens fremstilling af tid (4+4/5+3), 2020-7

Ph.d.-stipendium i Museum for fremtiden: Praksisbaseret kuratorisk forskning i samtidskunstens fremstilling af tid (4+4 eller 5+3)

 

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Ny Carlsbergfondet, Kunsthal Aarhus og teatret Sort
/Hvid et ph.d.-stipendium i Museum for fremtiden: Praksisbaseret kuratorisk forskning i samtidskunstens fremstilling af tid til besættelse pr. 1. juli 2020 for en periode på indtil 3 år (5+3) eller for en periode på indtil 4 år (4+4). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. juli 2020.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 4 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Museum for fremtiden: Praksisbaseret kuratorisk forskning i samtidskunstens fremstilling af tid.

“Fremtiden er forbi,” konstaterer Franco “Bifo” Berardi i After the Future. Han mener ikke, at tiden er gået i stå, men at den konstruktion af forventningshorisonter, der før har kendetegnet den vestlige modernitet, er ophørt. En historiefilosofisk semantik (jf. historiker Reinhart Koselleck), hvor læsningen af historien åbner for utopiske profetier, slår ikke til efter Historiens afslutning. Museum for fremtiden undersøger dette kollaps i historiefilosofisk tænkning i skyggen af de udviklinger, der udfordrer vores tidsopfattelse lige nu –klimakrise, globalisering, teknologisk acceleration – ved at udstille kunstneres fortolkninger af forskningsbaserede fremtidsvisioner som museale. I teatret og den samlingsløse kunsthal bliver fremtiden iscenesat som fortid.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier.

Ph.d.-stipendiatens arbejdssted vil være delt mellem Institut for Kommunikation og Kultur, Kunsthal Aarhus og teatret Sort/Hvid. Der forventes daglig tilstedeværelse på det aktuelle arbejdssted hver uge. Som udgangspunkt er fordelingen af arbejdstiden 50% ved Institut for Kommunikation og Kultur, 25% ved Kunsthal Aarhus og 25% teatret Sort/Hvid set over den samlede studieperiode. Den specifikke fordeling aftales ved ansættelsen/indskrivningen.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

4+4-stipendium

Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 30. juni 2020.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192525 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/#SU

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 30. juni 2020.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2020 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2020-7

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.