Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Intervention som praksisbaseret professionel læring i dagtilbud (4+4/5+3), 2020-11

Ph.d.-stipendium i Intervention som praksisbaseret professionel læring i dagtilbud (4+4 eller 5+3)

 

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med TrygFonden et ph.d.-stipendium i Intervention som praksisbaseret professionel læring i dagtilbud til besættelse pr. 1. august 2020 for en periode på indtil 3 år (5+3) eller for en periode på indtil 4 år (4+4). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. august 2020.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Intervention som praksisbaseret professionel læring i dagtilbud.

Ph.d.-studiet er knyttet til et større forskningsprojekt ”Pædagogisk kvalitet i dagtilbud - med fokus på nære, sociale relationer mellem barn og voksen” (PKD), der søger at øge kvaliteten i dagpleje ved at understøtte en interaktionistisk tilgang til pædagogisk kvalitet gennem kompetenceudviklingsinitiativ som praksisbaseret læring, der involverer både ledere og pædagogiske medarbejdere. Overordnet er målet med studiet at fremmer mulighederne for, at alle 0-2 årige børn i dagplejen udvikler deres potentialer bedst muligt (med særligt henblik på socio-emotionel udvikling og sprog) uanset opvækst baggrund.

Formålet med dette ph.d.-projekt er at undersøge implementeringen af ​​denne tilgang.

Studiet baseres på en etnografisk- eksplorativ tilgang til at undersøge implementering i en bred forståelse, der kan få kompleksiteten frem i relation til faktorer, der faciliterer, hindrer, eller på anden måde influerer på interventionens implementering Det er en fordel med et holistisk undersøgelsesdesign, der både omfatter situerede implementeringspraksisser og bredere kontekstuelle betingelser for dagplejeres praksis, herunder nyeste lovgivning. Dette projekt og det tilhørende forskningsprojekt kombinerer et praksisbaseret professionelt læringsperspektiv med aktionslærings tilgang som integrerer kontinuerlig læring mod organisatorisk forandring.

Studiet kan fokusere på kombinationen af refleksiv praksis og situeret læring. Ph.d.-projektet kan trække på praksisteori (Nicolini, Schatzi), specielt litteratur om communities of practice (Lave & Wenger), og/eller forandringsteori, fx forandringslaboratorier Engeström, oversættelsesteori (Røvik).

Gennem kombination af effektstudiet og ph.d. studiets nuancerede, dybdegående eksplorering af implementering en i pædagogisk praksis, vil denne stærke tværdisciplinære tilgang bidrage med et nyt perspektiv på implementerings- og praksisteori fra et organisatorisk perspektiv.
https://childresearch.au.dk/dagtilbud/kvalitet-laering-og-trivsel/paedagogisk-kvalitet-i-dagplejen/

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Læring og Pædagogik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelses forskningsaktiviteter:
http://edu.au.dk/forskning/omraader/

 

4+4-stipendium

Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 31. juli 2020.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192525 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/#SU

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. juli 2020.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Læring og Pædagogik: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor MSO Bente Jensen, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, e-mail bj@edu.au.dk, tlf. 22 11 97 26.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2020 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2020-11

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.