Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Åbent opslag (4+4 or 5+3), 2020-1

Ph.d.-stipendier til forskeruddannelse – åbne opslag (4+4 og 5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling et antal SU-ph.d.-stipendier (4+4) for en periode på indtil 4 år samt et antal ph.d.-stipendier (5+3) for en periode på indtil 3 år. Stipendierne opslås til besættelse pr. 1. september 2020. Det forventes, at kandidater, der tildeles stipendium, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2020.

Der kan søges stipendium inden for alle fagområder og temaer, der forskes i ved Faculty of Arts.  

Det er en forudsætning for tildeling af ph.d.-stipendium/SU-ph.d.-stipendium, at kandidater, som tildeles ph.d.-stipendium/SU-ph.d.-stipendium, bliver indskrevet som ph.d.-studerende ved Graduate School of Arts.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse (4+4 og 5+3): http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts vil blive knyttet til et af ph.d.-skolens 8 faglige ph.d.-programmer:

  • IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik
  • Kunst, Litteratur og Kulturstudier
  • Sprog, Lingvistik, Kommunikation og Kognition
  • Historie, Arkæologi og Antikstudier
  • Antropologi, Globale Studier og Religionsvidenskab
  • Teologi, Idéhistorie og Filosofi
  • Didaktik
  • Læring og pædagogik

Kandidater, der tildeles ph.d.-stipendium, vil få tjenestested i tilknytning til det relevante forskningsmiljø (Campus Aarhus eller Campus Emdrup) – normalt i tilknytning til hovedvejleders institut. Der forventes normalt daglig tilstedeværelse på tjenestestedet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Fakultetets forskningsaktiviteter:
Institut for Kommunikation og Kultur: http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/
Institut for Kultur og Samfund: http://cas.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/
Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse: http://edu.au.dk/forskning/omraader/
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier: http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/ 

 

4+4-stipendium

Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 31. august 2020.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192525 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen:
http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/#SU  

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2020.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/  

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/  

 

Ansøgning

Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium/SU-ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for det relevante ph.d.-program:
http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgning om ph.d.-stipendium/SU-ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.

Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/  

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2020 kl. 23:59 (dansk tid). 
Ansøgningens journalnr.: 2020-1

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.