Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Oversættelse i et sprogtypologisk perspektiv (5+3), 2019-19

Ph.d.-stipendium i Oversættelse i et sprogtypologisk perspektiv (5+3) 

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Aarhus Universitets Forskningsfond (AUFF Starting Grant) et ph.d.-stipendium i Oversættelse i et sprogtypologisk perspektiv til besættelse pr. 1. januar 2020 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. januar 2020.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Oversættelse i et sprogtypologisk perspektiv.

Dette ph.d.-projekt er en del af det overordnede forskningsprojekt The impact of typological contrasts on learning and translation practice, der har til formål at undersøge, hvordan leksikalske og/eller morfosyntaktiske typologiske forskelle mellem de germanske (fx dansk, tysk) og de romanske (fx spansk, fransk) sprog påvirker den måde, hvorpå vi oversætter og opfatter oversatte tekster samt tilegner os et fremmedsprog.

I din projektbeskrivelse skal du fokusere på de udfordringer, der er forbundet med oversættelse mellem de germanske og romanske sprog. Du kan inddrage et eller flere sprogpar i din undersøgelse, og du kan fx forholde dig til følgende grundlæggende forskningsspørgsmål:
a) Er der grundlag for at antage, at sprogtypologiske forskelle påvirker arten, mængden og/eller struktureringen af den information, der formidles mellem den oprindelige tekst på et sprog og dens oversættelse til et andet?, og
b) Kan typologiske kontraster sprogene imellem føre til, at den originale og den oversatte tekst skaber forskellige opfattelser hos modtagerne af de begivenheder eller sagforhold, der oversættes?

Det empiriske grundlag for dit projekt må gerne være, men er ikke begrænset til, fagsproglige tekster, fx inden for det juridiske, tekniske eller økonomiske område.

Herudover gælder det for udførelsen af dit projekt, at kendskab til relevante dataindsamlings- og databearbejdningsmetoder, såsom eye-tracking, key-logging, statistiske redskaber og tekstlæsningsværktøjer, vil være en fordel.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Sprog, Lingvistik, Kommunikation og Kognition.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium
Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. december 2019.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Sprog, Lingvistik, Kommunikation og Kognition: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Henrik Høeg Müller, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail henhm@cc.au.dk, tlf. 25 39 70 49.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2019-19

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.