Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Playful Learning: At gøre læreruddannelsen mere legende ud fra et øvelsesdidaktisk perspektiv (5+3), 2019-17

Ph.d.-stipendium i Playful Learning: At gøre læreruddannelsen mere legende ud fra et øvelsesdidaktisk perspektiv (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med VIA University College et ph.d.-stipendium i Playful Learning: At gøre læreruddannelsen mere legende ud fra et øvelsesdidaktisk perspektiv til besættelse senest pr. 1. april 2020 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet senest pr. 1. april 2020.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

VIA University College og DPU, Aarhus Universitet søger kandidater til ph.d.-stipendium, der undersøger hvordan et øvelsesdidaktisk perspektiv kan bidrage til at gøre undervisningen på læreruddannelsen mere legende.

Ph.d. projektet er en del af forskningsprojektet Playful Learning Research som er en forskningsudvidelse af Playful Learning programmet. Playful Learning programmet er et langsigtet partnerskab mellem LEGO Fonden og landets seks professionshøjskoler, som handler om at udvikle professionsfagligheden hos pædagoger og lærere gennem en omfattende indsats. Playful Learning programmet har i første omgang fokus på at udvikle professionsdidaktikker, der understøtter en legende tilgang til læring og udvikling på professionsuddannelserne. Dét med særligt fokus på PlayLabs, legeeksperimenter i undervisningen og kompetenceudvikling blandt medarbejdere på uddannelsen. I et langsigtet perspektiv skal programmet understøtte, at kommende pædagoger og lærere formår at skabe de bedste betingelser for, at børn i alderen 0-15 år bliver ved med at være optagede af at undersøge deres omverden og at eksperimentere med nye muligheder.

Overordnet handler Playful Learning Research om at skabe ny viden om leg i relation til pædagogik, didaktik og læring på professionsuddannelserne, samt bidrage til forskningen inden for læring gennem leg. Mere specifikt er målet med Playful Learning Research at undersøge, hvordan læring gennem leg kan blive integreret i uddannelsen af fremtidige lærere og pædagoger.

Vi opslår i den forbindelse et ph.d.-stipendium inden for følgende emne: At gøre læreruddannelsen mere legende ud fra et øvelsesdidaktisk perspektiv.

Vi beder ansøgere om at adressere følgende i projektforslaget:

  • Hvordan emnet kan undersøges ud fra en ontologisk forståelse om at menneskets meningsskabelse og (faglige) dannelse opstår ud af det sammenflettede og gensidigt indvirkende forhold mellem vores bevidsthed, kroppen, andre mennesker og verden.
  • Vigtige forhold mellem f.eks. øvelse, didaktik, leg, eksistentiel meningsskabelse, praksisfællesskaber, faglig dannelse og fagligt og/eller tværfagligt indhold.
  • Dilemmaer, der opstår, når man på den ene side vil skabe en øvelsesdidaktik på læreruddannelsen, som er legende, uden at det går på kompromis med (det eksistentielt værdifulde og ikke-instrumentelle ved) legen, samtidigt med at undervisningen heller ikke må gå på kompromis med opøvelsen af fagfaglige færdigheder og den professionsfaglige dannelse (dvs. at bringe professionsfagligheden ind under huden på de studerende).
  • Metodisk skal ph.d.-projektet arbejde med Design-Based-Research, dét med særligt fokus på at udføre en række designeksperimenter i tæt samarbejde med undervisere og studerende på læreruddannelsen på VIA University College.
  • Hvordan projektet kan designe Playful-learning-eksperimenter med henblik på at skabe en øvelsesdidaktik, som understøtter en legende og eksperimenterende tilgang til den faglige undervisning og professionsfaglige udvikling i undervisningen på læreruddannelsen.    
  • Hvordan projektet kan gøre det ’levede’, umiddelbare, eksistentielle, og intersubjektive inde for emnet til genstand for videnskabelig undersøgelse og formidling, f.eks. ved at eksperimentere med poetiske, visuelle og/eller andre kreative undersøgelses- og formidlingsmetoder. Der lægges i det hele taget vægt på, at kandidaten – udover videnskabelig stringens - anlægger en legende/eksperimenterende tilgang til projektet.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse på max 5 sider og en motivation på max 1 side for at kunne komme i betragtning. Projektbeskrivelsen skal bl.a. indeholde en introduktion med projekttitel, motivation og afgrænsning samt en problemformulering, en kort state of art på forskningsfeltet, en teoretisk ramme for projektet samt en kort beskrivelse af Design-Based-Research som metodisk tilgang, samt litteraturliste for projektet. 

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Læring og Pædagogik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted dels på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse/Aarhus Universitet og dels på VIA University College. Som udgangspunkt er fordelingen af arbejdstiden 60% ved VIA University College og 40% ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse/Aarhus Universitet set over den samlede studieperiode. Den specifikke fordeling aftales ved ansættelsen/indskrivningen. Der forventes daglig tilstedeværelse på arbejdsstedet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelses forskningsaktiviteter:
http://edu.au.dk/forskning/omraader/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest dagen før studiestart (dvs. 31. marts 2020 ved studiestart 1. april 2020).

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Læring og Pædagogik: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til adjunkt Ole Lund, VIA University College, e-mail ollu@via.dk, tlf. 87 55 34 25.

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2019-17

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.