Aarhus University Seal

NOBE – negative onlineoplevelser og opførsel fra tidlig til sen digital socialisering i folkeskolen (4+4 eller 5+3), 2023-12

Ph.d.-stipendium i NOBE – negative onlineoplevelser og opførsel fra tidlig til sen digital socialisering i folkeskolen (4+4 eller 5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Rockwool Fonden et ph.d.-stipendium i NOBE – negative onlineoplevelser og opførsel fra tidlig til sen digital socialisering i folkeskolen til besættelse pr. 1. februar 2024 for en periode på indtil 3 år (5+3) eller for en periode på indtil 4 år (4+4). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. februar 2024.

NOBE-projektet er et grundforsknings- og interventionsprojekt, der i 2024-2027 vil forløbe med base på tre skoler i Aarhus. Ph.d.-stipendiaten skal kunne være en drivende kraft i både at implementere, medtænke og empirisk evaluere interventionen: Et forløb på ca. 18 uger, hvor lærere med mellemrum gennemfører klasseaktiviteter for at få synlighed omkring faktorer i det digitale liv, der kan påvirke børns og unges psykosociale trivsel inkl. mobning, udelukkelse, uønsket kontakt, perfektionssøgende brugsmønstre, og pres. Store dele af designet er allerede specificeret og godkendt af bevillingsgiveren.

Ph.d.- projektet skal derfor bidrage til NOBEs milepælsleverancer, inklusive materialer, data og videnskabelige udgivelser. For at komme i betragtning, skal ansøgeren kunne demonstrere kompetence i både kvalitative og kvantitative metoder, viden om datasikkerhed, og dansk på modersmålsniveau.

Indskrivning og arbejdssted
Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Læring og Pædagogik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelses forskningsaktiviteter: http://edu.au.dk/forskning/omraader/

4+4-stipendium
Ansøgning om ph.d.-skolens SU-ph.d.-stipendier (4+4) forudsætter, at ansøger kan dokumentere relevante kvalifikationer inden for ph.d.-projektets faglige område i form af en bachelorgrad samt et års kandidatstudier eller tilsvarende kvalifikationer. Tildeling af SU-ph.d.-stipendium forudsætter, at disse kvalifikationer er erhvervet senest 31. januar 2024.

Ansøgere, som ved ansøgningsfristen har erhvervet 60 ECTS-point på kandidatuddannelsen, og ansøgere, som ved eksamen efter ansøgningsfristen vil erhverve 60 til 90 ECTS-points på kandidatuddannelsen kan søge SU-ph.d.-stipendium. Ansøgere som ved ansøgningsfristen har erhvervet 90 ECTS-point henvises til at søge 5+3 ph.d.-stipendium, såfremt kandidatstudiet er afsluttet senest dagen før ph.d.-studiestart.

Varigheden af ph.d.-studiets del A afhænger af, hvor mange ECTS-point, der vil være optjent ved studiestart. Vurderingen af varigheden sker på grundlag af ansøgningens oplysninger om antal optjente og tilmeldte ECTS-point.

Det er en betingelse, at tilmeldte eksamener bestås for at man kan få tildelt et SU-ph.d.-stipendium.

SU-ph.d.-stipendier tildeles iht. bekendtgørelse af lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192525 (SU-loven).

I tilknytning til SU-ph.d.-stipendiet tilbydes stipendiaten lønnet arbejde, i alt 280 timer fordelt over studiets del A. Ansættelse iht. Protokollat om ph.d.-stipendiater, Aftale om aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

SU-ph.d.-klip og timeløn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/#SU

5+3-stipendium
Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. januar 2024.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

Hvordan ansøger man
Ansøgningen skal indeholde:

  • Motivation (erklæring om motivation og forskningsinteresser, max en A4-side á 2.400 tegn inklusive mellemrum)
  • CV (inkl. oversigt over uddannelser, stillinger, publikationer og andre kvalificerende aktiviteter)
  • Projektbeskrivelsen skal indeholde en skitsering af det forskningsfelt, der vil være fokus for ph.d.-projektet.
    Den samlede projektbeskrivelse (ekskl. litteraturliste og tidsplan) må ikke overstige 12.000 tegn inklusive mellemrum, tabeller, diagrammer, fodnoter, slutnoter og illustrationer (5 A4-sider á hver 2.400 tegn)
  • Litteraturliste
  • Tidsplan (obligatorisk skema)
  • ”Cover sheet” (skema til information om bachelor- og kandidatuddannelse)
  • Kopi af beviser (bachelor and kandidat). Beviserne og studieudskrifterne/diploma supplement skal indeholde: navn på universitetet, uddannelse (bachelor eller kandidat), officielle varighed (antal år, fuldtidsstudium), fag/kurser, karakter og ECTS point.

For detaljeret beskrivelse af kravene til ansøgningen se venligst vejledningen til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Læring og Pædagogik: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Andreas Lieberoth, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, e-mail andreas@edu.au.dk, tlf. 25 80 88 59.  

Alle ansøgere skal dokumentere fremragende kommunikationsevner på engelsk, og du skal derfor kunne læse, skrive og tale akademisk engelsk flydende. Niveauet skal svare til minimum TOEFL 83, IELTS 6,5 eller gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen skal skrives på dansk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via ansøgningsskemaet i Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2023 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes: 2023-12

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.