Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Det moderne kunstmuseum som dannelsesinstitution (5+3), 2020-12

Ph.d.-stipendium i Det moderne kunstmuseum som dannelsesinstitution (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Ny Carlsberg Fondet og Louisiana et ph.d.-stipendium i Det moderne kunstmuseum som dannelsesinstitution til besættelse pr. 1. september 2020 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2020.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 3 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Det moderne kunstmuseum som dannelsesinstitution.

Projektet er motiveret af et ønske om at diskutere og forstå, hvordan kunstmuseer kan bevare deres gyldighed som dannelsesinstitutioner i en tid, hvor museers rolle er forandret og dannelsesbegrebet må formuleres på nye præmisser.

Ph.D.- projektets formål er gennem teori og praksisstudier at undersøge det moderne kunstmuseums rolle som dannelsesinstitution. Der ønskes dels en teoretisk, og evt. begrebsudviklende, undersøgelse af, hvordan værdier og træk fra det klassiske dannelsesbegreb kan bruges i en ny kulturel virkelighed, og hvilke nye komponenter, der må tilføjes. Dels ønskes der en undersøgelse af, hvordan dannelsestanken på innovative måder kan omsættes i ny museologisk praksis. Hvordan kan Louisiana gennem formidling af sine samlinger styrke den moderne kunsts og kunstmuseets nutidige relevans og betydning for et mangfoldigt publikums refleksion, læring og erkendelse?

Projektet forventes at perspektivere til andre relevante museers aktuelle formidling (best practice studier), ligesom projektet med fordel kan pege på udviklingspotentialer for kunstmuseer gennem inddragelse af cases fra beslægtede sektorer som fx uddannelsesområdet, digitale medieplatformes brugerkontakt mv.

Projektet skal indlejres i Louisianas arbejde med udstillinger og formidling, og som led i projektet forventes stipendiaten at organisere en større museologisk konference på Louisiana i samarbejde med museets kuratoriske og administrative personale. Stipendiaten forventes desuden i ansættelsesperioden at bidrage med enkelte oplæg for museets kunstfaglige personale om emner knyttet til projektet. 

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted dels på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og dels på Louisiana. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse under ansættelsen. Som udgangspunkt er fordelingen af arbejdstiden 70% på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet og 30% på Louisiana set over den samlede studieperiode. Den specifikke fordeling aftales ved ansættelsen/indskrivningen.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2020.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Kunst, Litteratur og Kulturstudier: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til museumsinspektør Marie Laurberg, Louisiana, e-mail ml@louisiana.dk, tlf. 30 17 14 04. 

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen skal skrives på dansk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 15. marts 2020 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2020-12

 

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.