Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nye samarbejds- og organiseringsformer til fremme af læring, trivsel og udvikling i den danske folkeskole (5+3), 2019-15

Ph.d.-stipendium i Nye samarbejds- og organiseringsformer til fremme af læring, trivsel og udvikling i den danske folkeskole (5+3)

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med A.P. Møller Fonden et ph.d.-stipendium i Nye samarbejds- og organiseringsformer til fremme af læring, trivsel og udvikling i den danske folkeskole til besættelse pr. 1. januar 2020 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. januar 2020.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for Nye samarbejds- og organiseringsformer til fremme af læring, trivsel og udvikling i den danske folkeskole.

Samarbejds- og organiseringsformer, der kan fremme elevers læring, trivsel og udvikling, er blevet et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen af den danske grundskole. I projektet skal det undersøges, hvordan lærere og pædagoger i den danske folkeskole samarbejder i forskellige faglige samarbejds- og organiseringskonstellationer, både hver for sig og på tværs af de to professioner, og hvilken betydning det har for undervisningens tilrettelæggelse og faglige kvalitet. Analyserne baseres på kvalitative observationsstudier og interviews. Der er især fokus på at analysere:

  • Karakteristiske former for samarbejde og organisering
  • Indholdet af samarbejdet
  • Måder hvorpå forskellige former for samarbejde mellem fagprofessionelle føres over i undervisningen og i andre former for elevrelaterede professionelle aktiviteter
  • Sammenhæng mellem på den ene side samarbejdsformer og på den anden side ledelse og kompetenceudvikling

Delprojektet skal indledes af en kortlægning af eksisterende undersøgelser.

Ansøgeren skal have et indgående kendskab til den danske folkeskole. Han eller hun skal mestre kvalitative metoder og forskningskortlægningsmetoder.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Læring og Pædagogik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelses forskningsaktiviteter:
http://edu.au.dk/forskning/omraader/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. december 2019.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Læring og Pædagogik: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til professor Lars Qvortrup, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, e-mail lq@edu.au.dk, tlf. 27 84 40 05.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen skal skrives på dansk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

 

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2019-15

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.