Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digitalisering af projektledelse: Kvalitative studier af forandringer (5+3), 2019-7

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med IT-vest et ph.d.-stipendium i Digitalisering af projektledelse: Kvalitative studier af forandringer til besættelse pr. 1. september 2019 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, skal påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2019.

Ph.d.-stipendiet udbydes af Center for STS Studies og Center for It-projektledelse og Innovation.

Ph.d.-projektets mål er at undersøge betydningen af digitalisering af projektledelse via kvalitative metoder. Der søges kandidater til et projekt, der gennemfører empiriske af, hvordan digitale redskaber, processer og metoder forandrer projektledelse. Projektledelse undergår som mange andre områder i øjeblikket en forandring p.g.a. de nye muligheder som digitalisering tilbyder. Dette inkludere et bredt spektrum af digitale simuleringsværktøjer til indlæring af projektledelseskompetencer; forskellige former for projektledelses-software (inkl. klassiske og agile projektledelses-værktøjer, men også Building Information Modelling systemer), og brugen af dataanlyses til at forbedre estimeringer. Der er p.t. et gab mellem den store udbredelse af projektledelses redskaber og software på den ene side og forskning i disses betydning for hvorledes projektledelses udøves på den anden side. Projekt skal undersøge forskellige typer projektledelses-software og relationerne mellem disse og andre redskaber og tilgange til projektledelse. Det overordnede mål er at give indsigter i brugen af digitale reskaber, processes og metoder, og hvordan de ændrer projektledelsespraksisser. Ansøgere opfordres til evt, at formulere og udvikle deres egen projekt omkring digitaliseing af projektledelse i ansøgningen.

Ansøgere bør have indgående kendskab kvalitative metoder og/eller etnografisk feltarbejde. Kendskab til mindst et af felterne omkring projektledelse; Science-Technology-Studies, eller en stærk kvalitative forskningsbasis (f.eks. etnografi, antropologi, computer-supported cooperative work, eller ’critical management studies’) er påkrævet.  

Projektet vil være placeret ved Center for STS studier, Informationsvidenskab, Aarhus Universitet, og ansøgeren forventes at involvere sig i centret og STS feltet. Endvidere er projektet del af Center for IT Project Management and Innovation, som er et samarbejde ml. Center for STS Studier og Business Administration, Business and Social Science, Aarhus University. Ansøgeren forventes også at tage del i dette centers aktiviteter.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/ 

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Arts: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kommunikation og Kulturs forskningsaktiviteter:
http://cc.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31. august 2019.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet IKT, Medier, Kommunikation og Journalistik: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Claus Bossen, Institut for Kommunikation og Kultur, e-mail clausbossen@cc.au.dk, tlf. 87 16 19 83.  

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes:
2019-7

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.