Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Den Globale Uligheds Idéhistorie, 1960-2015: Ghana/Afrika (5+3), 2019-6

Ph.d.-skolen Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet opslår under forudsætning af fornøden bevilling i samarbejde med Danmarks Frie Forskningsfond et ph.d.-stipendium i Den Globale Uligheds Idéhistorie, 1960-2015: Ghana/Afrika til besættelse pr. 1. september 2019 for en periode på indtil 3 år (5+3). Det forventes, at kandidaten, der tildeles stipendiet, vil kunne påbegynde ph.d.-studiet pr. 1. september 2019.

Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem de 2 ovenstående parter.

Ph.d.-stipendiet opslås inden for emner vedrørende Den Globale Uligheds Idéhistorie, 1960-2015: Ghana/Afrika.

Ph.d.-projektet vil være en del af forskningsprojektet An Intellectual History of Global Inequality, 1960-2015 finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Ph.d.-stipendiaten vil indgå i en forskningsgruppe under ledelse af forskningsleder lektor Christian Olaf Christiansen. 
       Det overordnede forskningsprojekt er en idéhistorie om global økonomisk ulighed. Med et fokus på forbundne historier for amerikanske, sydamerikanske, indiske og afrikanske offentlige intellektuelle, vil projektet undersøge deres begreber for international og global ulighed, deres forventninger om hvor (u)lige deres fremtid så ud, og deres syn på den økonomiske uligheds legitimitet. Hvad var de væsentligste historiske forskelle, ligheder, og forbindelser mellem Nord (Vesten) og Syd, i forhold til begreber, temporaliteter, og legitimeringer/kritikker af international økonomisk ulighed i efterkrigstiden? En central tese i projektet er, at sted betyder noget: hvor mennesker er lokaliseret, betyder noget for deres begreber, deres forventninger, og deres syn på ulighedens legitimitet. Undersøgelsesobjekterne for dette projekt er begreber, teorier og ’sprog’ om international økonomisk ulighed fra 1960-2015. Tilgangen er historisk-kontekstualistisk og kombinerer begrebs- og intellektuel historie, med et fokus på bidrag til akademiske og offentlige debatter af offentlige intellektuelle, specielt økonomer, sociologer, historikere, og filosoffer. Tilgangen er komparativ: vi vil sammenligne offentlige intellektuelle fra Nord (USA), Indien, Afrika (primært Ghana) og Sydamerika (primært Argentina). Projektet er derfor inddelt i fire delprojekter, der hver undersøger et vigtigt geografisk område for den globale diskurs om økonomisk ulighed, hvilket muliggør at vi kan lave nye sammenligninger og spore nye forbindelser fra Syd til Syd og mellem Nord og Syd. Projektet vil være et vigtigt bidrag til den ’globale vending’ i intellektuel historie og begrebshistorie.
       Den ph.d.-studerende skal studere vigtige afrikanske intellektuelle, særligt fra Ghana, og den internationale og globale økonomiske uligheds idéhistorie i Ghana. Ghana har været hjem for adskillige intellektuelle som har beskæftiget sig med global ulighed. Nøglepersoner udgør Kwame Nkrumah, Joseph W.S. de Graft-Johnson, A. Adu Boahen, Kofi Annan og Kwame Anthony Appiah. Speciel opmærksomhed skal gives til at udforske forbindelser til Nord såvel som til Syd, og på hvordan ulighed er blevet begrebsliggjort, forventet, og legitimeret/kritiseret. Undersøgelsen kan også involvere andre vigtige afrikanske og/eller pan-afrikanske intellektuelle som Obafemi Awolowo, Amìlcar Cabral, George Padmore, Walter Rodney, Samir Amin og Dambisa Moyo. Ansøgers projektbeskrivelse skal foreslå hvordan delprojektet kan udvides og detaljeres inden for målsætninger, struktur og metodologi rammesat af det overordnede forskningsprojekt.
       I bedømmelsen af ansøgningerne vil vi lægge særlig vægt på de følgende kvalifikationer og/eller potentialer for yderligere udvikling: intellektuel historie og begrebshistorie og metodologi; den økonomiske tænknings historie; viden om det geografiske fokusområde; viden om global historie relevant for projektet (såsom Nord-Syd eller Syd-Syd forbindelser); fremragende sprogkundskaber.
       Ph.d.-stipendiaten forventes at have et halvårligt forskningsophold ved en førende international forskningsinstitution uden for Danmark, at udføre feltarbejde i Ghana (interviews), at præsentere forskning ved internationale møder, og at kunne arbejde selvstændigt såvel som i samarbejde med et forskningsteam. Dertil kommer medvirken til organisering af konferencer, workshops, m.m. Det forventes at den succesfulde ansøger vil udvikle sin forskning under vejledning af forskningslederen, og udvikle sin forskning inden for rammerne af bevillingen. Det er afgørende for det overordnede komparative projekt, at den succesfulde ansøger er indstillet på at samarbejde om forskningsanalyse og publikationer med det øvrige forskningsgruppe.

Ph.d.-studiet gennemføres iht. gældende regler for ph.d.-uddannelsen, pt. bekendtgørelse af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen): http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Beskrivelse af ph.d.-skolens forskeruddannelse: http://phd.arts.au.dk/applicants/phdstudystructure/ 

Retningslinjer for ph.d.-studiet ved ph.d.-skolen Graduate School, Artshttp://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Ph.d.-stipendiaten indskrives som ph.d.-studerende ved Graduate School, Arts, Faculty of Arts, Aarhus Universitet med henblik på gennemførelse af ph.d.-studiet ved Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.

Ph.d.-stipendiaten tilknyttes ph.d.-programmet Teologi, Idéhistorie og Filosofi.

Ph.d.-stipendiaten får arbejdssted på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Der forventes normal, daglig tilstedeværelse på instituttet.

Ph.d.-studiet forventes at indeholde et længerevarende studieophold ved en udenlandsk institution, jf. retningslinjerne for ph.d.-studiet.

Institut for Kultur og Samfunds forskningsaktiviteter:
http://cas.au.dk/forskning/forskningsprogrammer/

 

5+3-stipendium

Ansøgning til ph.d.-skolens 3-årige stipendier (5+3) forudsætter, at det 2-årige kandidatstudium (120 ECTS) er afsluttet senest 31 August 2019.

Ph.d.-stipendiaten ansættes ved Faculty of Arts, Aarhus Universitet. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (se pkt. 6.1.4) og protokollat til AC-overenskomsten om ph.d.-stipendier (se bilag 5). Overenskomsten og protokollatet kan du hente fra: http://phd.arts.au.dk/applicants/thephddegreeprogramme/

Løn: http://phd.arts.au.dk/financing/salary-and-employment/salary-5-3/

 

Ansøgning
Faglig rådgivning i forbindelse med ansøgning om ph.d.-stipendium henvises til ph.d.-programlederen for ph.d.-programmet Teologi, Idéhistorie og Filosofi: http://phd.arts.au.dk/about-us/contact/  

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Christian Olaf Christiansen, Institut for Kultur og Samfund, e-mail idecoc@cas.au.dk, tlf. 87 16 22 78. 

Alle ansøgere skal dokumentere kvalifikationer der svarer til et gymnasialt engelsk på B-niveau. Se denne side for yderligere information: http://phd.arts.au.dk/applicants/english-test/

Ansøgningen kan skrives på både dansk og engelsk.

Ansøgning om ph.d.-stipendium og indskrivning til ph.d.-studiet kan kun ske via Aarhus Universitets web-baserede ansøgningsfacilitet.
Vejledning til ansøgningsfaciliteten: http://phd.arts.au.dk/applicants/how-to-apply/

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019 kl. 23:59 (dansk tid)
Ansøgningen mærkes: 
2019-6

Aarhus Universitet kan i bedømmelsesprocessen afholde uddybende samtaler med udpegede ansøgere.